บริษัท ซินเนอร์ยี่ ทรานสปอร์ต จำกัด

  Thai language  

นโยบายในการขนส่งสินค้า
เราจะดำเนินการจัดการ และการบริหารงานขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการบริการ และความปลอดภัย อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
และนโยบายการดำเนินธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้เป้าหมาย "บริการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด"
ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับปรุงการให้บริการของบริษัทภายใต้หลักการ "รวดเร็ว ปลอดภัย และซื่อสัตย์"

การให้บริการที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย
ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการขนส่ง ดังนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญเป็นอับดับหนึ่งของบริษัท คือการบริหาร
งานขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอนของการให้บริการ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นอันดับแรกด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานขนส่ง

นอกจากนั้นคุณภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญของงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย เพราะพนักงานขับรถจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งตั้งแต่ออกจากจุดรับสินค้าจนถึงปลายทางดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบและต้องได้รับการอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงาน

การให้บริการที่รวดเร็วและตรงเวลา
การให้บริการขนส่งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดรองจากความปลอดภัย คือความรวดเร็วและตรงต่อเวลา ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการขนส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเส้นทางเดินรถที่มีระยะทางสั้นที่สุด เพื่อวางแผนการเดินรถประจำวันให้สามารถขนส่งสินค้าได้ตรงเวลา

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรถเสียหรืออุบัติเหตุระหว่างทาง โดยรถทุกคันได้มีการติดตั้งระบบGPS และโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อกับบริษัท เพื่อการประสานงาน และสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน นอกจากนั้นพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการที่รวดเร็วและตรงเวลา

การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทรัพย์สินที่สำคัญของการให้บริการขนส่งคือสินค้าที่จะต้องนำไปส่งมอบให้กับ ลูกค้าเราจะทำการ
ปิดผนึกจากสถานที่บรรจุจากกรมสรรพสามิตจนกระทั้งถึงขั้นตอนส่งมอบให้กับลูกค้า
โดยผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตครั้ง

บริษัทจัดให้มีการซ่อมบำรุงรถบรรทุกหัวลากกึ่งพ่วงอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนในการซ่อมบำรุง 
ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้รถบรรทุกหัวลากกึ่งพ่วงสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา

การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี
บริษัทมีนโยบายการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการรักษารถของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา อันจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้พบ เห็นถึงความมีวินัยในการ
ขนส่ง และพนักงานขับรถจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งมีกิริยามารยาท
ที่สุภาพอ่อนน้อม