บริษัท ซินเนอร์ยี่ ปิโตเลียม จำกัด

  Thai language  

 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ภายในประเทศโดยจำหน่ายน้ำมัน

ให้กลุ่มโรงงานภาคอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าบริษัทรถขนส่ง และกลุ่มผู้ค้าน้ำมันต่างๆ

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นทางการ

 

บริษัทของเรา ให้บริการด้านการจำหน่ายน้ำมันแบบครบวงจร โดยเรามีบริษัทในเครือที่สามารถให้บริการขนส่งน้ำมัน

ทำให้เราสามารถจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมขนส่งให้กับลูกค้า หรือหากลูกค้าที่ต้องการขนส่งเองสามารถเข้ารับ

ตั๋วน้ำมัน ได้ที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์