เกี่ยวกับเรา

  Thai language  

                   

Synergy Holding Group Co., Ltd.

 บริษัท ซินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2533 ในนาม บริษัท ซินเนอร์ยี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เริ่มแรกบริษัทประกอบธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่น              พลาสติก เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่น ABS, PP, PE, PETฉนวนกันความร้อน Polyurethane (P.U.) เป็นต้นรวมถึงสารเคมีตั้งต้นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

 นอกจากนั้นยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร (Cans Film) ของบริษัท Shikoku-kakoh Co., Ltd.                                                                                                                                                                ของบริษัท MMP Corporation Co., Ltd.

 จนกระทั่งปี 2553 บริษัทได้เพิ่มสายงานธุรกิจด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยเริ่มจากทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ          นับจากนั้นทางบริษัทได้พัฒนาในสายงานธุรกิจเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง

 ซึ่งในปลายปี 2555 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซินเนอร์ยี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็น บริษัท ซินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาทรวมถึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือใหม่เพิ่มขึ้นอีก        3 บริษัท คือ

                                               

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ ปิโตเลียม จำกัด

           เพื่อการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศโดยทางบริษัทได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

           ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ ทรานสปอร์ต จำกัด 

           เพื่อใช้บริหารจัดการการขนส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรีน พาวเวอร์ จำกัด 

          พื่อผลิตและจัดจำหน่ายชีวมวลอัดแท่ง (Bio Mass Pellet)

และเนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทางบริษัทจึงนำเข้ากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย มาจัดจำหน่ายเพื่อช่วยลดการใช้ถ่านหินภายในประเทศ โดยทุกบริษัทในเครือและทุกสายงานธุรกิจของบริษัท เน้นการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพควบคู่คุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม

 คณะผู้บริหาร

   1. นายชัชวาลย์    เจียรวนนท์             4. นายชวัล           เจียรวนนท์

   2. นางขวัญใจ      เจียรวนนท์              5. นายวิศิษฏ์        รักษ์วิศิษฏ์วงศ์ 

   3. นางสาวชยุดา   เจียรวนนท์             6. นายวีระพันธุ์     วรพันธุ์