หน้าแรก

  Thai language  

 

ราคาน้ำมันวันนี้

บริษัท ซินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ,
ขนส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายชีวมวลอัดแท่ง  

 

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ ปิโตเลียม จำกัด              

           บริษัท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

           น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ภายในประเทศ

           ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

           จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

           ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ

             รายละเอียด >>

 

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ ทรานสปอร์ต จำกัด                   

            เราจะดำเนินการจัดการและการบริหารงานขนส่ง

            ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการ

            พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            ในด้านการบริการและความปลอดภัย อันจะนำมา

            ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

             รายละเอียด >>

 

 

 

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรีน พาวเวอร์ จำกัด               

           ทำไมต้องใช้ Bio Mass Pellet  (เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล)

             รายละเอียด >> 

ราคาทองคำ

      อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

      
ดัชนีหุ้น